1. BENDROJI DALIS
  1. Automobilių mėgėjų asociacija „PONTERUS“ yra minivan automobilių  PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE mėgėjų klubas( toliau – „asociacija),turintis savo simboliką, antspaudą su pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.
  2. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą , atstovauti asociacijos narių interesams ir juous ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
  3. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos , Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso , Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo , kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.
  4. Asociacijos buveinės adresas: Vaidoto g. 40  Šiauliai, Lietuvos Respublika.
  5. Asociacijos pavadinimas – automobilių mėgėjų asociacija “PONTERUS“.
  6. Asociacijos teisinė forma - asociacija .
  7. Asociacijos veikla neterminuota . Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 2. ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI
  1. Asociacija veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sporto, švietimo, kultūros bei poilsio organizavimo srityse.
  2. Asociacijos tikslai:
   1. vienyti „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN „ minivanų klasės automobilius:
   2. sudaryti galimybę „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės automobilių garbėjams keistis naudinga informacija;
   3. populiarinti „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės  automobilius Lietuvoje;
   4. gauti ir teikti labdarą;
   5. organizuoti įvairaus profilio renginius ir juose dalyvauti.
  3. Asociacijos veikla:
   1. renka kaupia ir platina su „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės automobiliais susijusią informaciją.
   2. organizuoja įvairius renginius, susitikimus, susijusius su klubo veikla.
   3. palaiko ryšius su „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės automobilių pardavėjais, servisais ir remonto dirbtuvėmis.
   4. kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla, kitos turistams teikiamos paslaugos.
  4. Asociacijos įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia įstatuose nustatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
 3. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO , NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS
  1. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys,bent vienas iš šeimos narių privalo turėti „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės automobilį.
  2. Asociacijos narių priėmimo ir išstojimo klausimą, pateikus raštišką prašymą, sprendžia asociacijos prezidentas.
  3. Asociacijos nariai gali bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju klubo nario mokesčiai ar kitaip klubui perduotos lėšos negrąžinami.
  4. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš klubo už įstatuose nurodytų pareigų nevykdymą, įvairius drausminius nusižengimus. Asociacijos nario pašalinimo klausimą sprendžia asociacijos prezidentas
 4. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Asociacijos narys turi tokias teises:
   1. rinkti ir būti išrinktas į klubo valdymo organus;
   2. teikti pasiūlymus klubo veiklai gerinti;
   3. dalyvauti visuose klubo renginiuose;
   4. dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime ;
   5. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis ;
   6. bet kada išstoti iš klubo. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtai negrąžinami ;
   7. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą.
   8. Pateikus prašymą asociacijos prezidentui narys savo veiklą asociacijoje gali laikinai nutraukti ne ilgiau nei vienerius metus, sustabžius naryste nario mokesčio mokėti nereikės.
  2. Asociacijos nariai privalo:
   1. laikytis asociacijos įstatų;
   2. vykdyti asociacijos visuotinio narių susirinkimo nutarimus ir prezidento reikalavimus ;
   3. dalyvauti asociacijos veikloje;
   4. mokėti nustatytą stojamąjį ir nario mokestį;
   5. nesumokėjus nario mokesčio daugiau nei metus narys bus pašalintas iš asociacijos.
   6. neturintis „ PONTIAC, CHEVROLET, OLDSMOBILE, BUICK, SATURN “ minivanų klasės automobilio narys bus pašalintas iš asociacijos.
  3. Asociacijos prezidentas turi tvarkyti klubo narių sąrašą, kuris turi būti laisvai prieinamas kiekvienam asociacijos nariui.
 5. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
  1. Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.
 6. VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO TVARKA , SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA
  1. Asociacijos organais yra visuotinis narių susirinkimas .Asociacijos valdymo organas yra vienasmenis – asociacijos prezidentas .
  2. Tik visuotinis narių susirinkimas:
   1. keičia asociacijos įstatus ;
   2. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį , jų mokėjimo tvarką ;
   3. skiria ( renka ) ir atšaukia asociacijos prezidentą;
   4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ;
   5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ir pabaigos ( reorganizavimo ar likvidavimo );
   6. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo;
   7. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;
   8. priima nutarimą dėl asociacijos nario pašalinimo pagal pateiktą medžiagą;
   9. sprendžia kitus klausimus, jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.
  3. Visuotinis narių susirinkimas
 7. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAS – ASOCIACIJOS PREZIDENTAS
  1. Asociacijoje sudaromas vienasmenis valdymo organas – asociacijos prezidentas . Jis veikia visuomeniniais pagrindais , be jokio atlygio.
  2. Asociacijos prezidentas veikia asociacijos vardu , kai yra santykių su kitais asmenimis , taip pat sudaro sandorius asociacijos vardu .
 8. DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMO NARIAMS TVARKA
  1. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas .
 9. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMŲ , PAGAL KURIĄ SKELBIAMA VIEŠA INFORMACIJA
  1. Vieši pranešimai, kai to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą ir kitus teisės aktus , skelbiami laikraštyje „ Šiaulių naujienos „ .
 10. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  1. Teisę keisti asociacijos įstatus turi visuotinis narių susirinkimas.
  2. Įstatų pakeitimo ir papildymo iniciatyvos teisę turi asociacijos prezidentas arba ne mažiau kaip trečdalis asociacijos narių . Asociacijos įstatų pakeitimas ir papildymų projektas pateikiamas susipažinti kiekvienam to pageidaujančiam asociacijos nariui prieš 15 kalendorinių dienų iki narių susirinkimo , kuriame tie pakaitimai ir papildymai bus svarstomi .
  3. Įstatus papildyti ir pateikti galima tik visuotinio susirinkimo nutarimu , priimtu ne mažiau kaip 2/3 susirinkimo dalyvaujančių asociacijos narių balsų .
  4. Priimti įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.
 11. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO , ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA
  1. Asociacijai leidžiama nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti , užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo , naudojimo ir disponavimo teises į jį tik tuo atveju , kai tuo siekiama įgyvendinti asociacijos įstatuose nustatytus veiklos tikslus , išskyrus LR Asociacijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais .
  2. Asociacijos pinigus , gautus kaip paramą , taip pat kitus negrąžinamai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams , jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.
  3. Finansinę asociacijos veiklą kontroliuoja asociacijos nariai.


STEIGĖJAI: Valdas Klimas, Amantas Valčiukas, Sigitas Pocius